Nieuws

Wetenschappelijke curriculumcommissie aan zet

Tekst Masja Lebouille & Monique Marreveld
Gepubliceerd op 18-08-2020 Gewijzigd op 24-02-2021
Een tijdelijke, wetenschappelijke commissie gaat zich de komende tijd buigen over de voorstellen van Curriculum.nu.

Onder leiding van Roel Kuiper, historicus, filosoof en rector (Theologische Universiteit Kampen) gaat een zevenkoppige commissie aan de slag met het materiaal dat tot nu toe is ontwikkeld voor de voorgenomen curriculumherziening. Hoe bruikbaar zijn de voorstellen en wat zijn goede vervolgstappen? Begin november brengt ze hierover advies uit aan minister Slob. Eerst worden de kerndoelen tegen het licht gehouden, later (vanaf 2021) volgen de eindtermen.
 

Naast Roel Kuiper bestaat de commissie uit socioloog Orhan Agirdag (UvA en KU Leuven), onderwijspedagoog Gert Biesta (Universiteit voor Humanistiek), hoogleraar Roel Bosker (RUG), onderwijskundige Nienke Nieveen (voorheen SLO, nu UTwente), hoogleraar Maartje Raijmakers (UvA) en hoogleraar Jan van Tartwijk (UU). 


Met de instelling van de commissie komt Slob tegemoet aan de wens van critici en deels van de Onderwijsraad. Die pleitte al in 2014 voor een Permanent College voor curriculumvernieuwing en een cyclus van periodieke evaluatie.

Als we kijken naar de commissieleden valt commissielid Jan van Tartwijk op. Hij was eerder lid van de wetenschappelijke adviesgroep van Curriculum.nu die de ontwikkelgroepen moest adviseren. Zij trok begin 2019 aan de bel en uit haar zorgen dat er nog onvoldoende werd gedaan met haar adviezen. De adviesgroep schreef toen onder andere: ‘Komt van alle goede ideeën en bedoelingen straks wel wat terecht, als er weinig verandert aan de wijze van toetsing of als onvoldoende helder is welke tijd beschikbaar is voor leergebieden of onderwerpen?’


Foto: Jan van Tartwijk, C: Evelyne Jacq

Gert Biesta sprak eerder van een ‘wikicurriculum’, waarin de input van velen onvoldoende leek te worden gewogen. Hoewel de curriculumherzieners zijn naam voortdurend lieten vallen als onderlegger voor hun plannen, was hij zelf uiterst kritisch en de vraag drong zich op of Biesta door de curriculumherzieners misschien verkeerd begrepen was. Als lid van de nieuwe commissie zal hij daar nu zelf op kunnen toezien.
                                                                                                           Foto: Gert Biesta

Nienke Nieveen heeft jarenlang voor SLO gewerkt en brengt de nodige curriculumexpertise mee. Roel Bosker heeft eerder laten zien dat hij kritisch (maar niet té) kan zijn ten opzichte van overheidsbeleid, bijvoorbeeld in het dossier rekentoets.

Harde critici als emeritus hoogleraar Paul Kirschner (OU) en René Kneyber (Onderwijsraad) hebben de commissie niet gehaald (overigens: hebben niet gesolliciteerd noch zijn ze gevraagd).

Minister Slob hoopt in een Kamerbrief op een vliegende start voor de commissie zonder verdere vertraging van het proces. Daarom heeft hij SLO gevraagd voorwerk te verrichten. Zo ligt er al een conceptanalyse van de vakgebieden Rekenen & Wiskunde en Mens & Maatschappij, een beoordelingskader kansengelijkheid en een analyse van de ontwerptijdverdeling.

Er worden voorbereidingen getroffen om een aantal examenprogramma’s in de bovenbouw van het vo met prioriteit te actualiseren, schrijft Slob. Het gaat om Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, het bètacurriculum in het vmbo en burgerschap.

Slob benadrukt dat hij het werkveld niet uit het oog wil verliezen. Daarom is hij van plan om periodiek overleg te voeren met leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders, bestuurders en vertegenwoordigers van vakverenigingen en vervolgonderwijs.

Vakverenigingen niet blij

Het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (I&I, KNAG, NVLM, NVvW, VCN, VDLG, VDSN, VECON, VFVO en VGN) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (KVLO, LBBO, Levende Talen, NVLF, NVO, NVON, NVOP, NVORWO, NVS-NVL, NVvW, UNIENFTO, VLS, VONKC) hebben laten weten niet blij te zijn met de huidige samenstelling van de commissie. In een brief van 17 september laten ze weten wetenschappers vanuit een vakspecifieke hoek te missen. Ze schrijven: 'Wij betreuren het gemis aan expertise in de commissie op het gebied van de verschillende vakinhouden en vakperspectieven en het leren door en onderwijzen daarvan aan leerlingen'. Ze vragen concreet om inbreng van de vakverenigingen bij de inhoudelijke beoordeling door de commissie.

SLO is al begonnen met het werven van vakexperts en leraren, die begin 2021 aan de slag gaan met het maken van nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De herziening van de eindexamenprogramma’s is later aan de beurt. Je kunt je nu opgeven. 
 

Verder lezen

1 Curriculum.nu
2 Wetenschap en vakdidactiek leidend in aangepast traject curriculumvernieuwing
3 Kerndoelen herzien? Ja graag. Maar hoe dan?
4 Curriculumcommissie: een methodische aanpak ontbreekt

Click here to revoke the Cookie consent