Teacher Tapp: perfectionisme

Tekst Amber Walraven
Gepubliceerd op 07-11-2022
Beeld Shutterstock
Teacher Tapp is een gratis app die dagelijks vragen stelt aan leraren, een peiling onder de beroepsgroep die nog niet representatief is (circa 1000 deelnemers) maar vaak wel informatief. De app is onderdeel van het Expeditieteam Lerarenagenda en wordt georganiseerd door Amber Walraven (Radboud Docenten Academie). Eens in de maand doet zij voortaan verslag van de resultaten van deze peilingen op een actueel thema. Dit keer: perfectionisme.

Zijn onderwijs en perfectionisme een toxische combinatie? Teacher Tapp zocht het uit!

Werkdruk

In een eerdere blog beschreven we werkdruk. In september werd die door 67% van de deelnemers als (zeer) hoog ervaren. In oktober was dat 64%. Het percentage deelnemers dat de werkdruk als zeer hoog ervoer, daalde licht en het percentage dat de werkdruk gemiddeld ervoer, steeg licht. De werkdruk in het onderwijs blijft dus hoog, maar de druk nam in oktober een beetje af. De meeste deelnemers zullen dan ook vakantie hebben gehad.

 

Perfectionisme en werkdruk

Er zijn maar weinig Tappers die zichzelf niet perfectionistisch vinden en zichzelf op een schaal van 1 tot 7 een 3 of lager geven. De grootste groep geeft zichzelf een 6. Als we de mate van perfectionisme kruisen met de ervaren werkdruk van oktober, zien we dat met het perfectionisme ook het percentage stijgt dat de werkdruk als zeer hoog heeft ervaren.  Deelnemers die de werkdruk in oktober als zeer laag hebben ervaren, zitten niet in de groep die een 6 of 7 scoort op perfectionisme. (Eerder schreef Didactief hoe uit onderzoek blijkt dat perfectionisme een van de factoren is die bij leraren tot een burnout kunnen leiden.)
Overuren

We vroegen ook hoeveel uur onze deelnemers gemiddeld naast hun officiële werkweek werken (bijvoorbeeld aan voor- en nabereiding van lessen en oudercontact). Nu wordt er in het onderwijs altijd uitgegaan van het aantal uren in een jaar, die weer worden verdeeld over een aantal weken. Soms wordt in de berekening uitgegaan van helemaal niet werken in de vakanties, soms van minder uur werken. Over het algemeen werk je bij 1.0 FTE iets meer dan 40 uur in de week. Uiteraard zijn er weken dat dit meer is (denk aan ouderavonden bijvoorbeeld) en zijn er (hopelijk) ook weken dat dit minder is. De bedoeling is dat het aantal uur per jaar uiteindelijk klopt. Of je uren werkt ‘naast je officiële werkweek’ hangt af van hoe je die officiële werkweek berekent. Laten we het hier even simpel houden: lukt het je je taken wel of niet af te krijgen in een week? De grootste groep werkt 2 tot 5 uur per week naast de officiële werkweek, en een iets kleinere groep tussen de 5 en 10 uur, en er zijn ook deelnemers die meer dan 10 uur naast de officiële werkweek werken. Het is niet verrassend dat de meesten in deze groep ook het meest perfectionistisch zeggen te zijn.


Maar de verschillen zijn niet enorm groot. Er zijn bovendien weinig deelnemers die een 3 of een 4 scoren, dus de groepen echt goed vergelijken is lastig. We denken dat perfectionistisch zijn niet helpt als het op werkdruk en meer uren aankomt, maar het is zeker niet zo dat alleen perfectionisten hoge werkdruk ervaren of meer uren maken. Uiteraard zou de werktijdfactor (wtf) ook een rol kunnen spelen. We weten dat veel leraren in deeltijd werken, zodat ze door op hun vrije dag te werken hun taken kunnen afkrijgen. In ons panel is er momenteel een scheve verdeling tussen deeltijders en voltijders. Het grootste deel van ons huidige panel werkt 0.6 of meer. Vergelijken we de groepen van 0.6 tot 0.8 FTE, 0.8 tot 0.95 FTE en tot 1.0 FTE met elkaar, dan zien we dat bij de laatste groep het percentage dat meer dan 10 uur meer per week werkt het grootste is.  De verdeling met betrekking tot perfectionistisch zijn was in die drie groepen overigens gelijk…

Onze conclusie: De werkdruk in het onderwijs blijft hoog. We zien daarin weinig verschillen tussen onze deelnemers met een wtf van 0.6 tot 0.8, 0.8 tot 0.95 fte en 0.95 tot 1.0 fte. Wel lijkt het erop dat leraren die 0.8 tot 1.0 fte werken, vaker meer uren per week werken. Dit komt niet zomaar voort uit perfectionisme. Je lost het probleem dus niet zomaar op door iets te zeggen als: ‘Goed is goed genoeg’. Een zeer grote groep werkt gemiddeld 2 tot 5 uren per week extra. Dat veel leraren enigszins perfectionistisch zijn, is echter wel een gegeven en kan bijdragen aan het maken van nog meer uren. De perfectionisten maken vaker 5 tot 10 of 10 of meer uren per week extra.

Verder lezen

1 Teacher Tapp: werkdruk
2 Teacher Tapp: lumpsum
3 Teacher Tapp: lerarentekort
4 Teacher Tapp: Should I stay or should I go?
5 Teacher Tapp: accountants in de klas

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent