Nieuwkomers: wet aanpassen?

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 10-11-2022
Onderwijs aan nieuwkomers vraagt om specifieke deskundigheid. Uit onderzoek blijkt dat samenwerkingsverbanden passend onderwijs (swv) hierin een rol kunnen spelen. Goed idee?

Koen van der Ven, onderzoeker bij SEO en deed samen met het Kohnstamm Instituut onderzoek naar knelpunten bij onderwijs aan nieuwkomers: ‘Na de taalklas stromen nieuwkomers door naar reguliere scholen en daar zien we knelpunten. Scholen missen de deskundigheid om nieuwkomers goed te begeleiden. Leerkrachten hebben  behoefte aan deskundige informatie, onder meer over tweedetaalverwerving en traumabegeleiding. Het ligt voor de hand om dat regionaal te regelen en daarvoor is ook al een infrastructuur, namelijk die van de samenwerkingsverbanden. Probleem is dat een swv eigenlijk niets mag doen voor nieuwkomers, omdat deze formeel niet onder passend onderwijs vallen. Best gek, want ook deze leerlingen hebben een ondersteuningsbehoefte. Uit onze enquête onder swv’en blijkt dat zo’n 55 à 60 procent van hen een rol wil spelen voor nieuwkomers, maar dan zou wel de wet aangepast moeten worden.’

Simone Doolaard, coördinator deelverband Noord, onderdeel samenwerkingsverband PO 20.01 en directeur van Samenwerkingsschool De Leenstertil: ‘Ja, goed idee. Sterker, twee van de vijf deelverbanden van po2001 hebben voor komend jaar geld gereserveerd voor deze groep. De eerste opvang van nieuwkomers gebeurt in taalklassen, maar ze stromen al snel door naar reguliere scholen. En die zijn niet altijd berekend op leerlingen met taalproblemen of die worstelen met trauma’s. Met de extra middelen kan een school bijvoorbeeld een onderwijsassistent aannemen of iemand een tijdje laten meelopen met nieuwkomers. Ook willen we de ondersteuning binnen het deelverband inrichten op deze groep, zodat leerkrachten een beroep op experts kunnen doen. Denk ook aan bijscholing van leerkrachten in NT2 of omgaan met trauma’s.’  

Pieter Classen, directeur bs Groeneveld in Venlo: ‘Expertise hebben wij zelf genoeg in huis. We hebben al jaren een taalklas, met een daarin geschoolde fulltime leerkracht en, vanuit de NPO-gelden, een onderwijsassistent. Het ene moment kunnen zij de reguliere leerkrachten ondersteunen, het andere moment, zoals nu, hebben ze hun handen vol aan de taalklas, omdat er zoveel nieuwkomers zijn. Mijn knelpunt zit dus vooral in extra handjes voor de klas. Want taal vraagt langdurig, ook na de taalklas, aandacht en die tijd heeft een reguliere leerkracht niet altijd. Ik weet niet of het reëel is om een beroep te doen op ons swv, zeker niet nu het speciaal onderwijs weer groeit. Dan zou je met extra geld voor nieuwkomers de oorspronkelijke doelgroep van passend onderwijs tekort doen.’

Lees hier meer over passend onderwijs voor nieuwkomers.

 

Credits: Danibal

 

Dit artikel verscheen in Didactief, november 2022.

Verder lezen

1 Passend onderwijs

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent