Wiskundigen kritisch over curriculumherziening

Tekst Werkgroep wiskunde voor morgen
Gepubliceerd op 19-10-2020
Op basis van de voorstellen van curriculum.nu worden nieuwe kerndoelen en eindtermen ontwikkeld. Maar de werkgroep ‘Wiskunde voor Morgen’ wijst op de noodzaak van meer ingrijpende herzieningen van het reken-wiskunde curriculum op de langere termijn.

De verregaande computerisering verandert de rol van rekenen/wiskunde in de maatschappij op een fundamentele manier. Rekenen/wiskunde is steeds belangrijker geworden, maar tegelijkertijd maakt het feit dat steeds meer bewerkingen door apparaten worden uitgevoerd de rol van reken-wiskundekennis vrij onzichtbaar. De beschikbaarheid van apparaten lijkt te suggereren dat die kennis minder nodig is, maar dat is niet waar. Het is in feite zo dat meer leerlingen meer rekenen/wiskunde moeten leren, alleen gaat het wel om andere inhouden dan die nu worden onderwezen. Er is een verschuiving nodig van rekenen-wiskundige vaardigheden die concurreren met wat de computer kan doen, naar reken-wiskundige vaardigheden die het werk van de computer complementeren.

De werkgroep, ‘Wiskunde voor Morgen’ heeft uitgezocht welke vaardigheden dat zijn en wat dit betekent voor het reken-wiskundeonderwijs. Dit heeft geleid tot de notitie, ‘Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs’. Deze notitie bevat een beschrijving van de onderdelen waarop het reken-wiskundeonderwijs in po, vmbo en de onderbouw havo/vwo zouden moeten worden aangepast om de leerlingen adequaat voor te bereiden op de toekomst.

De werkgroep komt tot de volgende bevindingen:

  • In een maatschappij waar computers het uitvoerende werk doen, is het van belang dat mensen concrete problemen in de werkelijkheid kunnen vertalen naar wiskundige bewerkingen. Ook moeten ze begrijpen wat die bewerkingen inhouden en ze moeten de antwoorden die apparaten produceren globaal kunnen controleren.

  • Als computers het werk doen neemt het belang van het maken van berekeningen met pen en papier af. Tegelijkertijd worden sommige reken-wiskundige onderwerpen belangrijker omdat ze in de maatschappij nu een grote rol spelen dan vroeger. Hiertoe behoren de onderwerpen statistiek, meten, meetkunde en variabelen en functies.

  • Gezien de centrale rol van computers in onze maatschappij zal in het reken-wiskundeonderwijs aandacht moeten worden besteed aan computer-gerelateerde inzichten en vaardigheden, zoals algoritmiseren en computational thinking.

  • Verder leent het reken-wiskundeonderwijs zich bij uitstek voor het ontwikkelen van de veelgenoemde 21st century skills.

Op dit moment worden al nieuwe kerndoelen en eindtermen ontwikkeld, op basis van de voorstellen van curriculum.nu. Maar het gaat daarbij om een herziening van het curriculum die binnen enkele jaren gerealiseerd kan worden. De werkgroep ‘Wiskunde voor Morgen’ wijst op de noodzaak van meer ingrijpende herzieningen van het reken-wiskunde curriculum op de langere termijn.

Over de vraag welke veranderingen moeten worden ingevoerd is uiteraard discussie mogelijk. Dat is precies de bedoeling van de notitie. De werkgroep hoopt een brede discussie op gang te brengen over de vraag hoe het reken-wiskundeonderwijs leerlingen adequaat kan voorbereiden op de maatschappij van nu en morgen.

 

De werkgroep Wiskunde voor morgen is een werkgroep van de Nederlandse Vereniging van WiskundelerarenNVvW, en de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-wiskundeonderwijsNVORWO.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent