'Vve: controleerbaar investeren in gelijke kansen blijft nodig'

Tekst Paul Leseman
Gepubliceerd op 07-12-2015
Paul Leseman - De media hebben de kritiek van hoogleraar Ruben Fukkink op de jaarlijkse investering van een half miljard euro aan vve gretig opgepakt. Het hele vve-beleid, en de miljoeneninvestering, zou verspilde moeite zijn. Maar dat doet de sector groot onrecht.

De conclusies in het rapport hebben alleen betrekking op een grove indicator van het vve-beleid - het wel of niet gebruiken van een vve-methode. Het grootste deel van de vve-middelen is ingezet om extra plaatsen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven te creëren voor kinderen die tot de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid worden gerekend. Vooral in grote steden is hun deelname aan voorschoolse opvang- en educatievoorzieningen, met of zonder vve-methode, sterk toegenomen. Dit draagt volgens de voorlopige uitkomsten van het pre-COOL onderzoek bij aan het verkleinen van de kloof tussen doelgroepkinderen en andere kinderen. Verschillen in taal- en cognitieve functies zijn op tweejarige leeftijd groot tot zeer groot, maar nemen tussen 2 en 6 jaar met de helft tot tweederde af. Alle kinderen in het pre-COOL onderzoek bezochten een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Het overgrote deel van de doelgroepkinderen bezocht een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf met een vve-methode.

Onderzoek toont aan dat de inhaalslag groter is als de door vve-methoden beoogde emotionele en educatieve kwaliteit beter wordt gerealiseerd. De belangrijkste conclusie van Fukkink is dat het al of niet werken met een vve-methode geen, of althans te weinig, verschil maakt in uitkomsten. Naast of in plaats van vve-methoden zijn daarom andere vormen van professionalisering en kwaliteitsbewaking nodig. Er kleven aan vve-beleid risico's als vroege segregatie en stigmatisering. Verkenning van de mogelijkheden van integrale voorzieningen is aan te bevelen. Maar als het doel is meer kansengelijkheid te creëren, blijft extra, gericht en controleerbaar investeren in de doelgroep nodig. Het pleit voor de vormgeving van integrale centra, waarin doelgroepkinderen aantoonbaar extra tijd en gerichte aandacht krijgen om de vroege educatieve kloof te dichten. Dit is de constructieve agenda die we nodig hebben.

Paul Leseman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht.

Dit artikel is verschenen in de rubriek Rondom het Binnenhof van Didactief (december 2015).
Lees ook de bijdrage van Karin Straus over dit onderwerp.

Verder lezen

1 Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent