Professionaliseer van onderop…

Tekst Alexander Rinnooy Kan
Gepubliceerd op 31-10-2018
Elke maand gaan onderwijskenners, politici en bestuurders in gesprek over een brandende kwestie.


De betreurenswaardige teloorgang van de Onderwijscoöperatie nodigt uit tot een herbezinning. Voor de top-down totstandkoming van een sterke nationale beroepsgroep van leraren is niet gemakkelijk een alternatief te verzinnen.
Beter lijkt het om de alomaanwezige belangstelling van leraren voor hun professionele ontwikkeling als bottom-up vehikel te kiezen, en leraren het voortouw te gunnen bij de organisatie en de vormgeving daarvan. Dat is de kern van het advies voor minister Slob waaraan ik op dit moment de laatste hand leg.

Voorzieningen in tijd en geld op individueel leraarsniveau zijn in de meeste onderwijs-cao’s wel te vinden. Leraren zouden de daaruit voortvloeiende rechten naar mijn mening steviger moeten opeisen, zo nodig met hulp van de vakbeweging en de medezeggenschap, en scholen zouden over hun inzet moeten rapporteren.

Om een goed aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden veilig te stellen, zou het brede werkterrein van de leraren (po, vo, mbo, so) in kleinere, homogenere deelterreinen gesplitst moeten worden. Informateurs – gerespecteerde leraren – zouden dan voor elk deelterrein een plan van aanpak moeten opstellen. Bij gebleken draagvlak kunnen subsidie en steun verleend worden om het plan uit te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat leraren van deze aanpak echt op eigen kracht een succes kunnen maken.

Op de langere termijn kunnen de deelorganisaties zich ontwikkelen in de richting van de nationale beroepsorganisatie waar velen naar uitzien. Dan ook kan het bijhouden van de wijze waarop individuele leraren de geboden professionaliseringsfaciliteiten benutten, het sluitstuk gaan vormen van hun gezamenlijke inspanningen.


Alexander Rinnooy Kan, voorzitter commissie beroepsgroep leraren.

 

Het definitieve advies over de mogelijkheden van professionalisering en beroepsgroep-representatie onder leraren door Rinnooy Kan verscheen 13 november 2018, na publicatie van bovenstaande column.

Lees hier de reactie van Miranda Timmermans, voorzitter Velon.

Lees ook het onderzoek van Theo Wubbels en Jan van Tartwijk over het Lerarenregister. 

Dit artikel verscheen in de serie Rondom het Binnenhof in Didactief, november 2018.

Verder lezen

1 … en neem een voorbeeld aan ons
2 Hoe verder met het LOF?

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent