'...Maar wij houden er aan vast!'

Tekst Leon de Wit
Gepubliceerd op 29-03-2016
Leon de Wit - De overstap van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijke stap in een kinderleven. In de stad Utrecht krijgt deze stap veel aandacht.

Als Utrechtse schoolbesturen voor basis- en voortgezet onderwijs werken we hiervoor intensief samen. We hebben de afspraken over de overstap vastgelegd in een heldere procedure. De uitvoering daarvan en de communicatie over POVO zijn professioneel georganiseerd. Scholen geven een advies dat past bij het niveau, de belangstelling en de groeimogelijkheden van een leerling. Er wordt in de gemeente Utrecht ook veel geïnvesteerd in collegiaal overleg, kennisdeling en warme overdracht. Op deze manier zorgen we ervoor dat de overstap naar de middelbare school zo goed mogelijk verloopt.

Als Utrechtse schoolbesturen PO en VO hebben we een aantal jaren geleden afgesproken dat basisscholen in Utrecht enkelvoudig adviseren, in combinatie met de mogelijkheid om een voorkeur voor een gemengde brugklas aan te geven. Het belang om kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden, is daarbij steeds het uitgangspunt. Die afspraak past binnen de ruimte die de wettelijke kaders bieden voor advisering. De onderwijsinspectie heeft de Utrechtse POVO-procedure ook bekeken op de aansluiting bij de geldende wet- en regelgeving en aangegeven dat er volgens de wettelijke kaders wordt gewerkt.

Basisscholen hebben in de Utrechtse POVO-procedure dus de mogelijkheid om – naast het enkelvoudig en bindend schooladvies – een voorkeur aan te geven voor een (gecombineerd) brugklastype. Van deze mogelijkheid wordt door alle basisscholen gebruik gemaakt. Veranderen de inzichten over enkel- of meervoudig, naar aanleiding van de maatschappelijke discussie? Bij de evaluatie van de Utrechtse POVO-procedure in juli 2015 hebben de schoolbesturen nog eens uitvoerig doorgesproken over de wenselijkheid van enkelvoudig of juist meervoudig adviseren. We hebben afgesproken om het lopende schooljaar vast te houden aan het enkelvoudig schooladvies en de effecten en neveneffecten van enkelvoudig of meervoudig adviseren verder te onderzoeken. Oog voor groei van de leerling zal in Utrecht altijd het uitgangspunt blijven.

Leon de Wit is voorzitter van het bestuurlijk overleg POVO Utrecht.

Dit artikel is verschenen in de rubriek Rondom het Binnenhof van Didactief (april 2016). Lees ook de bijdrage van Rick Grashoff over dit onderwerp.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent