Kansen

Tekst Fons Dingelstad
Gepubliceerd op 10-02-2015
Fons Dingelstad - Sinds half oktober ben ik directeur Primair Onderwijs bij het ministerie van OCW. Als directeur Jeugd, Onderwijs en Zorg heb ik de afgelopen zes jaar vooral gewerkt aan de invoering van passend onderwijs.

Op 1 augustus was het zover. Passend onderwijs landt nu in de scholen: de angst voor een invasie van zorgleerlingen is ongegrond gebleken en het speciaal onderwijs blijft bestaan voor leerlingen die dat nodig hebben.

De nieuwe samenwerkingsverbanden zijn een half jaar bezig. Het gaat goed, maar passend onderwijs is nog niet klaar. Het is aan de samenwerkingsverbanden om de beschikbare ruimte te benutten om extra ondersteuning te bieden die aansluit op de behoefte van leerlingen. Veel leerlingen hebben niet alleen in het onderwijs, maar ook daarbuiten ondersteuning nodig. Met de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten komt er vanaf 1 januari ruimte om ook in de jeugdhulp meer maatwerk te bieden. Door goede samenwerking kunnen onderwijs en jeugdhulp elkaar versterken. Het grootste risico is dat de ruimte opnieuw wordt dichtgeregeld met procedures, criteria en budgetafspraken. Dat moeten we met elkaar zien te voorkomen.

Behalve de invoering van passend onderwijs staat er de komende jaren nog veel meer op de agenda: vernieuwing van het curriculum, uitdagend onderwijs voor toptalenten, verbetering van de onderwijskwaliteit, professionalisering van leraren, enz. Op basis van afspraken tussen het kabinet en de PO-Raad kan de sector forse stappen vooruit zetten. Gelukkig is er geld beschikbaar om de afspraken uit het bestuursakkoord om te zetten in concrete acties. Wat dat betreft mag het onderwijs zich gelukkig prijzen: het is de enige sector waar er geld bijkomt.

Dit alles vraagt veel van leraren, schoolleiders en bestuurders. Maar het biedt ook kansen om te werken aan eigentijds onderwijs dat kinderen voorbereidt op hun rol in de samenleving. En scholen hoeven het niet alleen te doen. Net als andere partners kan ook OCW een actieve rol spelen. De ervaringen met de invoering van passend onderwijs bieden goede aanknopingspunten om scholen te ondersteunen. Door in gesprek te gaan met scholen en schoolbesturen kan OCW aansluiten bij wat nodig is. Zo kunnen we samen inspelen op de effecten van leerlingendaling of zoeken naar nieuwe wegen om ict in te zetten op school.

Samenwerking tussen alle betrokkenen, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, is een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Het uiteindelijke doel is beter onderwijs voor alle leerlingen. Daar wil ik, in mijn nieuwe verantwoordelijkheid als directeur Primair Onderwijs, graag aan bijdragen.

Fons Dingelstad is directeur PO bij het ministerie van OCW.

Dit artikel is verschenen in de rubriek 'Rondom het Binnenhof' van Didactief, december 2014.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent