Onderzoek

Verwijdering leerling leidt tot geschillen

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 05-04-2018 Gewijzigd op 05-04-2018
De Geschillencommissie passend onderwijs krijgt steeds meer zaken in behandeling en steeds vaker draait het om verwijdering van een leerling.

Het is gortdroog opgeschreven, maar er gaat een wereld vol ellende achter schuil: het jaarverslag 2017  van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Leerlingen met gedragsproblemen die uiteindelijk een docent bedreigen of slaan en van school moeten. Ouders die niet willen meewerken aan nader onderzoek, als hun kind op school in de problemen komt. Of ouders en school die allemaal ontzettend hun best doen en tóch vastlopen. Zoals in de casus van de leerling die in 2013 na onderzoek de ‘diagnose sbo’ krijgt, maar op een reguliere school mag blijven. Vier jaar later heeft het kind een leerachterstand van twee jaar en grote sociaal-emotionele achterstanden; school besluit de leerling alsnog te verwijderen en ouders gaan in het verweer.

In de 78 zaken die de GPO in 2017 behandelde, kwam het tot 56 uitspraken (de rest werd deels ingetrokken, of is nog hangende), waarvan er 33 gegrond werden verklaard. Ging het in het eerste jaar van de commissie (2014/2015) nog in de helft van de zaken om een geschil over toelating, vorig jaar was dat nog maar in twintig procent het geval: veertien zaken, waarvan er drie met onderling overleg gladgestreken konden worden. De resterende elf waren allemaal gegrond, omdat de school onvoldoende duidelijk kon maken waarom zij een leerling niet kon begeleiden of onvoldoende invulling gaf aan de zorgplicht en de ouders daarover onvoldoende informeerde.

De meeste zaken die de GPO behandelde, gingen dus over verwijdering van leerlingen. Vraag is of steeds meer ouders de commissie weten te vinden of dat steeds meer leerlingen verwijderd worden? Feit is dat ouders vaak niet het besluit tot verwijdering afwachten, voordat ze de commissie inschakelen. Het is ook juist in deze fase (voor het verwijderingsbesluit) dat er van alles speelt in de omgeving van de leerling, stelt de GPO: juist dan dreigen leerlingen tussen wal en schip te raken.

En de GPO kan het weten. Zij hoort alle betrokkenen in een zaak: ouders, schoolbestuur, betrokken leraar, samenwerkingsverband, jeugdzorg of andere zorgverleners, maar ook de leerling zelf. Regioplan  onderzocht de effecten van de geschillenprocedure en de adviezen van de GPO. Zij analyseerde 72 uitspraken en hield een enquête onder ouders en scholen en onderwierp tien casussen aan een nadere analyse. Zij deed op basis van dat onderzoek enkele aanbevelingen ten behoeve van een vergroting van de impact en het draagvlak van de te geven adviezen.

De GPO krijgt ieder jaar meer zaken te behandelen. In 2014 telde het jaarverslag er 22, in 2015 63, in 2016 68 en vorig jaar dus weer tien meer.

Meer informatie www.onderwijsgeschillen.nl

Click here to revoke the Cookie consent