Interview

Drie vragen aan OCW over Cito

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 05-12-2016 Gewijzigd op 05-12-2016
De woordvoerder van Sander Dekker geeft antwoord op onze prangende vragen over de koerswijziging van Cito. 

Er lijkt sprake van een koerswijziging bij Cito, sinds het aantreden van het nieuwe CvB. Heeft OCW hier invloed gehad?

‘OCW heeft geen inmenging gehad in de personele wisselingen in de top van Cito. OCW is wel voortdurend in overleg met Cito. Het onderwerp van scheiding stichting/BV maakt ook onderdeel uit van deze dialoog. Er zijn afspraken gemaakt over een betere scheiding tussen Stichting Cito en Cito BV. Als voorbeeld: de Centrale Eindtoets is nu formeel belegd bij Stichting Cito en Stichting Cito heeft het intellectueel eigendom van de voormalige Eindtoets Basisonderwijs van Cito BV overgenomen. OCW is voortdurend in overleg met Cito, ook over transparantie. Hieruit bezien is OCW verheugd met de stappen die Cito zet die bijdragen aan meer transparantie en duidelijkheid over wettelijke taak en marktactiviteiten. OCW is daarmee ook blij met de koerswijziging van Cito.’

Klopt het dat OCW de pilot diagnostische tussentijdse toets (voortijdig) beëindigt en Cito verbiedt de resultaten van de pilot in de BV te vermarkten?

‘In 2014 is de driejarige pilot gestart waarin de dtt wordt ontwikkeld en uitgetest. Het was dus al de bedoeling dat de pilot een looptijd had tot en met 2017. Aangezien in de Tweede Kamer (Algemeen Overleg 14 juni 2016) is afgesproken dat er geen wettelijke verplichting komt voor scholen om de dtt af te nemen, én dat de pilot in 2017 wordt afgemaakt, vervalt aan het einde van de pilot ook de taak voor de overheid om de dtt te blijven ontwikkelen. In 2017 wordt het prototype van de dtt dan ook opgeleverd, zodat deze kan worden overgedragen aan de markt. Dit betekent dat stichting Cito geen voorbereidende activiteiten zal uitvoeren voor uitbreidingen aan de toets ná 2017.

OCW verkent momenteel met aanbieders van leermiddelen en toetsen of zij de dtt aan het eind van de pilot willen overnemen. Cito BV heeft aangegeven zichzelf vooralsnog niet te beschouwen als de eerst aangewezen partij om de dtt bij overdracht aan de markt te gaan exploiteren.’

Acht OCW het mogelijk en wenselijk dat Cito kennis die met publiek geld is ontwikkeld naar het buitenland exporteert, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Bridge International?

‘Er vindt voortdurend uitwisseling van kennis en informatie plaats in het publieke domein. Grondbeginsel is dat wat met publiek geld is ontwikkeld, openbaar en vrij toegankelijk is. Dit geldt ook internationaal. Omgekeerd maakt het Nederlandse onderwijs ook gebruik van ervaringen en inzichten uit het buitenland. OCW vindt dit positief, zolang er geen verstoring van de markt plaatsvindt.’

Click here to revoke the Cookie consent