Terughoudendheid, geen onverschilligheid

Tekst Tanja Jadnanansing
Gepubliceerd op 27-10-2014
Tanja Jadnanansing - Er bestaan zaken die de politiek niet moet willen bepalen, maar die desondanks heel belangrijk zijn. Didactiek is zo'n zaak. Het is heel goed dat docenten, schoolleiders en onderwijskundigen nadenken over de manier waarop lesstof op leerlingen wordt overgebracht, maar als de politiek een aanpak wil gaan voorschrijven, dan schiet ze in een verkeerde rol.

Politiek heeft een belangrijke rol te spelen bij het vaststellen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die leerlingen via het onderwijs moeten verwerven en als een docent, school of opleiding dit niet waarmaakt dan heeft de politiek de noodzaak om de kat de bel aan te binden. Gaat het echter om didactiek dan moet de politiek niet één bepaalde aanpak willen opleggen.

Nu moeten politici – in alle bescheidenheid – wel onder ogen zien dat nu en dan didactiek voorbijgaat aan de verscheidenheid tussen leerlingen en tussen leerinhouden. Wat bij de ene doelgroep een prima aanpak is, kan bij de andere doelgroep elke aansluiting missen. Wat bij het ene vak een prima introductie biedt tot het onderwerp, zal bij het andere vak juist ertoe leiden dat alle aandacht verslapt.

Ik kan een voorbeeld geven. Rekenen is al sinds de oertijd in het basisonderwijs een vak. In het voortgezet onderwijs ontstaat in deze tijd de noodzaak om in verband met de rekentoets ook lestijd vrij te maken voor rekenlessen. Er ontbreekt echter nog altijd een gerichte rekendidactiek voor het vak rekenen. Rekenen is immers echt een ander vak dan wiskunde en jongeren in het voortgezet onderwijs hebben andere belangstelling dan kinderen op de basisschool.

Ik geef nog een ander voorbeeld. In het beroepsonderwijs vormen beroepsgerichte vakken een belangrijke component van de opleiding, maar deze vakken verschillen echt wezenlijk van algemeen vormende vakken. Wie zo'n vak geeft, verspeelt zijn gezag als hij onvoldoende weet wat er werkelijk speelt in de beroepspraktijk. Als zo iemand echter geen geduld opbrengt voor de jongeren die zich nog stap voor stap het vak eigen moeten maken, mist hij eveneens de aansluiting.

De oplossing die mij voor ogen staat is niet dat de politiek of de inspectie dan toch maar een didactiek moet gaan voorschrijven. Evenmin verwacht ik heil van didactische voorschriften die op niveau van school of bevoegd gezag worden opgelegd. Ik meen echter wel dat het belangrijk is dat betrokkenen nadenken en van gedachten wisselen over didactiek. Dan kunnen zich didactische visies ontwikkelen die recht doen aan alle verscheidenheid.

Tanja Jadnanansing, Tweede Kamerlid PvdA

Dit artikel is verschenen in de rubriek 'Rondom het Binnenhof' van Didactief, november 2013.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent