Nieuws

Wat gebeurde er in Maastricht?

Tekst Kirsten de Boer
Gepubliceerd op 22-11-2018 Gewijzigd op 27-11-2018
Beeld ANP, AD, Inspectie van Onderwijs
Afgelopen zomer ging het flink mis met de eindexamens van het VMBO Maastricht. De nieuwsberichten vlogen je om de oren. Didactief dook de nieuwsarchieven in en zette het nieuws rondom VMBO Maastricht voor je op een rij. 

Lees ook De lessen van Maastricht,
over toezicht en verantwoordelijkheid.

Schooljaar 2015-2016:

 • De vmbo-afdelingen van drie scholengemeenschappen in Maastricht, het Bonnefanten College, het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege, alle drie scholen van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) fuseren vanwege de krimp in Limburg. Het zorgt voor een grote school, met een pittige populatie, zo vertellen personeelsleden aan de Volkskrant. Ze vinden de fusie niet goed uitgewerkt, waardoor er roostertechnisch en administratief dingen mis  gaan. Regelmatig vallen er lessen uit. Ouders zijn bezorgd en spreken deze zorgen uit bij de school, aldus de Volkskrant. Wanneer die niet luistert, stappen ze naar de inspectie. 

 • Een van de vmbo-afdelingen komt onder verscherpt toezicht van de Inspectie te staan.

 

Begin 2018: 

 • De directeur van het VMBO Maastricht wordt op non-actief gesteld. 

 • Een belangrijke vergadering, waarin de leerkrachten bespreken welke leerlingen het schoolexamen, zoals vastgesteld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), voldoende hebben gemaakt om door te gaan naar het centraal eindexamen, wordt overgeslagen. Alle leerlingen, behalve een aantal die door ziekte écht teveel gemist hadden, gaan door naar het centraal examen. 

 

13 juni 2018 : 

 • Wanneer de eindexamenresultaten bekendgemaakt worden, grijpt één leerkracht in. De docent stapt naar de schoolleiding, maar die geeft niet thuis: “Niets meer aan te doen”.  

 
14 juni 2018: 

 

15 juni 2018: 

 
19 juni 2018: 


22 juni 2018: 

 • Die ene leerling over wie de tip van de docent ging, blijkt geen uitzondering: de problemen blijken zo groot dat de Inspectie alle centraal examens van de 354 VMBO-leerlingen ongeldig verklaart. Het is een noodgreep, want het overzicht is lang niet compleet, maar als de diploma’s eenmaal zouden zijn afgegeven, was er geen weg meer terug geweest. De school stelt de ouders hier ’s middags van op de hoogte. Diezelfde avond vindt er een bijeenkomst plaats in het congrescentrum MECC in Maastricht, waarbij ook de inspecteur-generaal van de Inspectie Monique Vogelzang en de directeur van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) Geert van Lonkhuyzen aanwezig zijn. De Telegraaf spreekt die avond met ouders die de zaal verlaten. Volgens hen lopen de emoties binnen hoog op. ‘Op de twee scholen van VMBO Maastricht is sprake van ernstige tekortkomingen als gevolg van onverantwoord handelen door het bevoegd gezag op de scholen’, licht minister van Onderwijs Arie Slob later toe in een Kamerbrief. Hij zegt dat de school, samen met de Inspectie en het CvTE, er alles aan zal doen om de leerlingen alsnog te laten slagen, maar minister Slob zelf ziet het weinig zonnig in: ‘Op basis van wat we nu weten, moeten we er ernstig rekening mee houden dat deze mogelijkheden voor het overgrote deel van de leerlingen helaas zeer beperkt zijn’.  


23 juni 2018: 

 • Er start een Twitterbeweging: #ikdoemee  en #allesvoordeleerling. Vanuit het hele land bieden docenten zich aan om te helpen. Een mondeling examen zou volgens hen een goede oplossing zijn om de kennis van de leerlingen te testen en ze bieden zich aan om tijdens hun vakantie gratis een dag te komen examineren of op een andere manier, bijvoorbeeld door het geven van bijlessen, te helpen. Ook Tweede Kamerleden mengen zich in de Twitterconversatie.

 • De Inspectie gaat met het CvTE aan de slag om per leerling te bepalen waar de hiaten zitten en wat er moet gebeuren.  Alle gegevens en toetsen van de leerlingen worden doorgespit.

 • De Inspectie en OCW roepen een telefoonnummer in het leven om vragen van ouders en leerlingen te beantwoorden. 


25 juni 2018

 • LVO maakt bekend dat twee leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs uit hun functie worden gezet. Collegevoorzitter André Postema blijft zitten ‘in het belang van de continuïteit van LVO’. Ook meldt LVO dat ze een externe examencommissie heeft ingesteld die voortaan toezicht zal gaan houden op VMBO Maastricht. 

 

26 juni 2018: 

 

27 juni 2018: 

 • Minister Slob maakt in een Kamerbrief bekend dat de centrale examens die eerder ongeldig verklaard waren, na onderzoek door de Inspectie in orde blijken. Dit stelt hem in staat gebruik te maken van de hardheidsclausule/discretionaire bevoegdheid: de cijfers van de centraal examens mogen geldig blijven tot 1 januari 2019, ondanks het feit dat volgens de examenvoorschriften de schoolexamens moeten zijn voltooid alvorens leerlingen mogen deelnemen aan het centraal examen. Dit geeft de school en de leerlingen de tijd om de gemiste toetsen in te halen. Cito zal voor vervangende schoolexamens zorgen, zodat de individuele docenten die zich aanboden niet nodig zijn. Over de missende cijfers en toetsen, zo belooft de minister, stuurt de Inspectie een rapportage naar de school en de externe examencommissie. Daarin zal staan welke onderdelen er nog missen, zowel per leerling als per vak. De externe examencommissie vertaalt dat vervolgens naar de te herkansen lesstof per leerling en een bijgesteld PTA. De meeste missende cijfers zijn geconstateerd bij wiskunde en Engels, maar bij alle leerlingen zijn gaten gevonden bij diverse vakken.  

 • Op dit moment is wel duidelijk dat de leerlingen in drie groepen kunnen worden verdeeld: één groep kan voor het eind van de zomer nog slagen, bij een tweede groep is de schade zo groot dat ze het examenjaar opnieuw moeten doen en een derde groep kan de schade wel repareren, maar niet voor het begin van het nieuwe schooljaar. Instroom in een vervolgopleiding komt voor deze twee laatste groepen in gevaar. 

 • Daarnaast adviseert minister Slob de RvT dringend om een interim-bestuurder aan te stellen die de eindverantwoordelijkheid krijgt voor de eindexamens. In de brief wordt ook bekendgemaakt dat de Inspectie niet alleen het handelen van LVO en haar voorzitter André Postema zal onderzoeken, maar ook haar eigen handelen. Slob meldt dat inspecteur generaal Monique Vogelzang de onafhankelijke Auditdienst Rijk (ADR) heeft ingeschakeld.

 

29 juni 2018: 

 • Minister Slob na afloop van de ministerraad over LVO-voorzitter André Postema: ‘Ik heb er zo mijn gevoelens over. Ik probeer me te beheersen. Dat zegt denk ik genoeg.’ Hij zegt Postema niet weg te kunnen sturen.

 

2 juli 2018:

 • De leerlingen zouden vandaag horen voor welke vakken ze opnieuw schoolexamen zouden moeten doen. Er komt geen nieuws

 • Er begint kritiek te komen op het handelen van Postema, tevens voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de PvdA en van het Beneluxparlement. Zowel leden van D66 als van de SP, CDA en VVD spreken zich tegen Postema uit.  

 

3 juli 2018: 

 • LVO kondigt aan een zomerschool te starten voor alle gedupeerde leerlingen, geleid door schoolleiders van andere LVO-scholen. Leraren van andere LVO-scholen en uit de rest van het land zullen de lessen geven. Er komt voor alle leerlingen een individueel plan van aanpak dat met de ouders en leerlingen wordt besproken. De zomerschool zal doorlopen tot het eind van het jaar. 

 • De Tweede Kamer wil dat Postema opstapt als bestuursvoorzitter van LVO. De SP, VDD, D66, PVV en CDA spreken zich uit over de situatie. VVD-Kamerlid Rudmer Heerema noemt het ‘onbestaanbaar dat hij er nog zit’

 • Een debat over de situatie rondom VMBO Maastricht dat vandaag plaats zou vinden, wordt uitgesteld vanwege ziekte van minister Slob. 

 

4 en 5 juli 2018: 

 • De leerlingen krijgen het uitsluitsel dat op 2 juli gepland stond.  De school voert persoonlijke gesprekken met alle leerlingen. Voor 22 leerlingen betekent dit dat ze te horen krijgen dat ze sowieso gezakt zijn . De rest hoort wat ze moeten herkansen.

 

5 juli: 

 • Er vindt een Algemeen Overleg over de situatie plaats in de Tweede Kamer. Minister Slob is nog steeds niet aanwezig vanwege ziekte. Minister Van Engelshoven neemt zijn taak over. Conclusie is dat alle partijen vinden dat Postema moet opstappen, maar minister Van Engelshoven zegt dat zij hem niet kan dwingen en dat het wachten is op de uitslag van het Inspectieonderzoek. Een uitgelekt bericht van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen aan Lodewijk Asscher  laat zien dat ook Postema’s ‘eigen’ partij hem liever ziet vertrekken als voorzitter van LVO. Postema weigert echter op te stappen. De Raad van Toezicht van LVO steunt hem, maar stelt wel onderwijskundige Jan Rijkers aan als interim-bestuurder van VMBO Maastricht. Hierdoor komt Postema buitenspel te staan.

 

6 juli: 

 • Postema legt een verklaring af over de crisis in Maastricht: 'Ik ben blij dat de Minister heeft besloten tot een onderzoek naar dit bestuurlijke handelen, waarbij ook de rol van de Inspectie wordt onderzocht.'

 • De Tweede Kamer neemt een motie aan waarin Postema wordt opgeroepen om op te stappen en verantwoordelijk gesteld wordt voor het examendebacle. Een motie van de SP waarin de regering wordt gevraagd te beginnen met de ontmanteling van LVO krijgt onvoldoende steun. 

 

10 juli 2018: 

 

12 en 13 juli 2018:

 • De school laat ‘definitief’ weten welke leerlingen welke vakken moeten herkansen. Enkele dagen later blijkt dat ‘definitief’ niet zo definitief… 79 leerlingen hoeven ook een herstelopdracht voor CKV niet te doen, terwijl dit een week eerder volgens de school wel het geval was. Het blijkt te gaan om een misverstand: ‘de gegevens van één periode zijn ten onrechte niet meegenomen bij de uitwisseling van gegevens tussen de school en de externe examencommissie’, staat in een Kamerbrief van minister Van Engelshoven


18 juli 2018: 

 

19 juli 2018: 

 • Drie mbo-scholen in de omgeving (ROC Leeuwenborgh, Arcus College en Citaverde College) hebben samen een taskforce opgericht: zij brengen naar buiten dat de leerlingen die hun diploma nog niet hebben behaald, toch al mogen starten met hun vervolgopleiding. Voorwaarde is wel dat ze voor 31 december hun papiertje halen, anders moeten ze alsnog met de opleiding stoppen. De overige opleidingen in de omgeving (Gilde Opleidingen, Summa College, Sint Lucas en De Rooi Pannen) sluiten zich bij dit initiatief  aan.

 

13 augustus 2018: 

 • De zomerschool gaat van start. Opnieuw lijkt niet alles vlekkeloos te gaan: De Telegraaf schrijft over leerlingen die het rooster niet snappen en docenten die te laat komen. 

 

31 augustus 2018: 

 • 243 leerlingen kunnen eindelijk opgelucht ademhalen na alle vereiste herkansingen te hebben gemaakt. Ze zijn geslaagd. Maar zelfs dit goede nieuws komt niet vlekkeloos naar buiten: niet alle leerlingen worden door de school (op tijd) gebeld, meldt de NOS. Leerlingen zeggen ook een verkeerd diploma te hebben ontvangen of verkeerde cijfers op hun lijst te hebben. LVO licht dit toe op 6 september.  

 • Voor sommige leerlingen pakt het ook positiever uit dan verwacht: een leerling die in de week na herfstvakantie nog toetsen zou moeten herkansen, krijgt te horen dat ze geslaagd is, als ze een vak laat vallen. In plaats van de theoretische leerweg is ze dan geslaagd voor de gemengde leerweg.

 • 48 leerlingen hebben nu nog geen diploma, maar kunnen hersteltoetsen maken in de week na de herfstvakantie.  

 
25 september  2018: 

 

2 oktober 2018: 

 • Bekend wordt dat niet alleen bij de examenlichting van 2018 van alles mis is, maar dat ook bij de huidige vierdejaars het een en ander is misgegaan. Vijf van de in totaal 316 leerlingen moeten meerdere onderdelen inhalen die gemist of niet aangeboden zijn; 155 anderen moeten één toets of opdracht inhalen. 

 

4 oktober 2018: 

 • De Inspectie publiceert de resultaten van het onderzoek naar de toetsing en afsluiting op VMBO Maastricht. De conclusie: De school volgde het landelijke Examenbesluit niet, maar ook niet het zelf opgestelde PTA en examenreglement. In dit rapport staat een overzicht van alle missende toetsen: 

 

12 oktober 2018: 

 • Minister Slob beantwoordt vragen van Tweede Kamerlid Rog (CDA) over de contractverlenging van Postema. Hij laat weten dat hij LVO zou hebben afgeraden Postema als bestuurder te behouden (maar dat hij niet om advies is gevraagd). 

 • Ouders en leerlingen klagen over aanhoudende problemen op VMBO Maastricht, zo meldt NU.nl. Met name de communicatie zou beter moeten. 

 

14 november 2018:

 • VMBO Maastricht maakt bekend dat op een enkeling na iedereen nu geslaagd is. De hersteltoetsen in de week na de herfstvakantie zijn gemaakt en nagekeken en de leerlingen gebeld. Er zijn vier leerlingen  (nog) niet geslaagd: één leerling moet nog één herkansing doen, één leerling doet gespreid examen en twee leerlingen zijn meerdere keren niet op komen dagen. Met deze laatste gaat de school nog in gesprek. 

 • Voorlopige eindstand: van de 353 leerlingen waarvan het examen ongeldig werd verklaard, hebben 319 leerlingen nu alsnog hun diploma behaald. 

 

26 november 2018: 

 • André Postema stapt op als bestuurder van het LVO. Op Facebook geeft hij aan boos en verdrietig te zijn en tevens verbijsterd over het handelen van de Inspectie. 
Verder lezen

1 De lessen van Maastricht

Click here to revoke the Cookie consent