Onderzoek

Prestaties in rekenen, taal en wereldoriëntatie in 2015

Tekst Eline Geus
Gepubliceerd op 27-10-2016 Gewijzigd op 28-10-2016
Beeld Human Touch Photography
Van 2008 tot 2014 schreef CITO jaarlijks een peiling over het niveau van leerlingen op reken- en taalvaardigheid in groep 4 en 8 van het po. Sinds 2015 focussen ze zich op groep 8 en nemen ze ook wereldoriëntatie mee. Hoe stonden Nederlandse leerlingen ervoor in 2015?

Tot voor kort gebruikte CITO voor hun peiling de Centrale Eindtoets. Na de nieuwe regelgeving rondom de eindtoets heeft CITO hun peiling aangepast. Ze gebruiken nu de Eindtoets Basisonderwijs van CITO, één van de goedgekeurde eindtoetsen voor groep 8, om de niveaus van leerlingen op de vaardigheden vast te stellen. Hiervan gebruiken ze de onderdelen woordenschat, begrijpend lezen, rekenvaardigheden en wereldoriëntatie (namelijk natuur, geschiedenis en aardrijkskunde).

Het rapport begint met een korte introductie over het verschil tussen de Centrale Eindtoets en de Eindtoets Basisonderwijs. De twee toetsen verschillen qua inhoud. De nieuwe eindtoets toetst bijvoorbeeld geen kaartlezen meer, maar heeft wel interpunctie toegevoegd als onderdeel. De toets vindt ook later plaats, in april in plaats van februari. En het doel van de eindtoets is veranderd van het bieden van hulp bij het geven van een schooladvies voor het vo naar een te laag gegeven schooladvies bij kunnen stellen. Dit maakt de resultaten die ze dit jaar in hun peilingsonderzoek rapporteren lastiger te vergelijken met voorgaande jaren

Als we kijken naar de scores op rekenen, dan zien we een kleine stijging in de prestaties. Ook begrijpend lezen is verbeterd. Voor wereldoriëntatie zien we een vooruitgang in het natuuronderwijs en in mindere mate voor geschiedenis. De scores op aardrijkskunde zijn ongeveer gelijk gebleven.

Net als voorgaande jaren zijn er verschillen in de scores tussen jongens en meisjes te zien. Meisjes scoren beter op lezen en jongens op natuur, maar deze verschillen zijn klein. De verschillen zijn groter bij taalverzorging, waar meisjes hoger scoren, en bij rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis, waar jongens beter scoren.

Ook dit jaar neemt het aantal vertraagde leerlingen af. In 2008 was nog 20% van de leerlingen in groep 8 vertraagd, in 2014 was dat nog 16% en in 2015 is het gedaald tot 14,36% van de leerlingen. Vertraagde leerlingen scoren lager dan reguliere leerlingen, vooral op rekenen, lezen en taalverzorging. Versnelde leerlingen, die bijvoorbeeld een klas hebben overgeslagen, scoren juist beter.

Tot slot concludeert het onderzoek dat hoe minder gewichtenleerlingen een school heeft, hoe hoger de gemiddelde scores zijn. Vooral bij natuur en woordenschat lijken gewichtenleerlingen het moeilijk te hebben.

Bas Hemker (2016). Meting taal, rekenen en wereldoriëntatie 2015: Peiling van de rekenvaardigheid, de taalvaardigheid en de wereldoriëntatievaardigheden in jaargroep 8 van het basisonderwijs in 2015. CITO.

Bronvermelding

1 Al het jaarlijkse peilingsonderzoek van CITO op een rij

Verder lezen

1 Scholen onder de loep in 2012 t/m 2014
2 De stand van zaken voor wereldoriëntatie in het po (2014)

Click here to revoke the Cookie consent