Interview

Drie vragen aan Marian Hickendorff

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 04-05-2018 Gewijzigd op 28-02-2019
Die stelt dat de inspectie te negatief is over rekenprestaties in het po.  

De inspectie bericht in het nieuwste Onderwijsverslag dat de rekenprestaties in het po achterblijven. U bestrijdt dat?

‘In 2017 verliet inderdaad 7% van de leerlingen de basisschool laaggecijferd. Maar dat is minder dan we van tevoren als acceptabel hadden afgesproken: bij het vaststellen van de referentieniveaus taal en rekenen is als doel gesteld dat maximaal 15% van de leerlingen het fundamentele niveau 1F niet hoeft te halen. Daar zitten we dus onder. Nog niet de helft van de leerlingen beheerst het streefniveau, maar dat is geen nieuws: het doel – 65% van de leerlingen haalt 1S – is nog nooit gehaald, en het gat blijft gelijk. Ik zie dus niet dat het met rekenen zoveel slechter gaat. Als de overheid die 65% echt wilt halen, moet ze investeren in het rekenonderwijs.’

Ook internationaal zou Nederland het minder goed doen. Bent u het ook daarmee oneens?

‘Ik hoor te vaak dat het dramatisch gesteld is met het Nederlandse onderwijs. Dat is niet waar. Inderdaad zakken we licht, ten opzichte van onszelf en omdat andere landen ons inhalen. Zorgelijk, maar geen nieuws. Daarnaast passen toetsen van internationale peilingen niet optimaal bij ons onderwijs: sommige onderdelen hebben kinderen in groep 6 bijvoorbeeld nog niet gehad. Landelijk peilingsonderzoek is afgestemd op ons curriculum en daarom veel geschikter. Het jaarlijkse Peil-onderzoek laat geen daling zien in rekenprestaties. In 2019 komt er een grootschalig peilingsonderzoek, waarbij we fijnmaziger naar rekenen kijken.’

Wat kan er beter? Moeten we meer realistisch of traditioneel gaan rekenen?

‘Uit ons onderzoek blijkt juist dat het niet uitmaakt of je realistisch of meer traditioneel rekenonderwijs geeft, directe instructie of niet: alles kan werken, als je het maar goed doet. Leerkrachten hebben wel voldoende bagage nodig om eigen keuzes te maken over wat bij henzelf past en bij hun leerlingen. Ze moeten voldoende vaardigheden hebben en ondersteund worden door hun school. Die moet een duidelijk rekenbeleid hebben. Het helpt bijvoorbeeld als groep 3 en 4 dezelfde rekendidactieken hanteren.’

Marian Hickendorff e.a., Rekenen op de basisschool. Review van de samenhang tussen beïnvloedbare factoren in het onderwijsleerproces en de rekenwiskundeprestaties van basisschoolleerlingen. Universiteit Leiden, 2017 (NRO-projectnummer 405-17-920). Lees meer over het Onderwijsverslag op pagina 41.

Dit artikel verscheen in Didactief, mei 2018.

Verder lezen

1 Inspectie luidt alarmbel
2 De sombere bril van de Onderwijsinspectie

Click here to revoke the Cookie consent