Interview

Drie vragen aan... Hanneke Tuithof

Tekst SLO
Gepubliceerd op 15-12-2020 Gewijzigd op 15-12-2020
Steeds meer scholen gaan aan de slag met samenwerking tussen vakken, ziet lector gammadidactiek Hanneke Tuithof, die sinds 2018 onderzoek doet naar de succesfactoren in de samenwerking tussen mens en maatschappijvakken.

Wat valt je op na twee jaar onderzoek?
‘Dat niet alle betrokkenen het eens worden over de doelen van de samenwerkingtussen de m&m-vakken. De schoolleiding heeft vaak andere doelen dan de docenten die de samenwerking tussen de vakken moeten vorm geven en uitvoeren. Zo heeft een project waarin leerlingen de Nijl onderzoeken vanuit een historisch en een geografisch perspectief, zowel vakspecifieke als vakoverstijgende doelen. Die doelen kunnen aansluiten bij de kerndoelen van de onderbouw van het leergebied mens en maatschappij, bij eindtermen van de vakken geschiedenis en aardrijkskunde in de bovenbouw, maar ook bij schooleigen doelen, bijvoorbeeld op het vlak van pedagogiek en/of vaardigheden. Ook is het belangrijk dat de school de te behalen doelen (tussentijds) evalueert en communiceert met alle betrokkenen, dus ook met ouders en leerlingen. Dit gebeurt zelden op een systematische manier.’


Het onderzoek leidde tot de handreiking Samenwerking MM-vakken van SLO. Wat kunnen scholen hiermee?
‘We laten in de handreiking zien met welke factoren en randvoorwaarden scholen rekening moeten houden als ze samenwerking tussen m&m-vakken gaan vormgeven. De handreiking is gebaseerd op uitkomsten van praktijkonderzoek en daarmee op concrete ervaringen van scholen en docenten. Als je de tips en aanbevelingen van de handreiking gebruikt, is de kans op een effectieve samenwerking tussen docenten van verschillende vakken groter.’
 

Zit er nog een vervolg in?
‘Zeker! Ik ga verder met mijn onderzoek naar vakdidactische kennisontwikkeling en samenwerking tussen gammavakken. De lerarenopleiders en organisaties die betrokken waren bij het lectoraat, hebben inmiddels een kerngroep m&m-vakken opgericht. En dan is er nog mijn vakdidactische netwerk van twaalf scholen die op een of andere manier samenwerking tussen m&m-vakken vorm geven. Er staat dus nog van alles in de steigers.’
 


Dit artikel verscheen in de special 'Ruimte voor eigen curriculumkeuzes' bij Didactief, december 2020.  

Click here to revoke the Cookie consent