Onderzoek

Tijd voor een nieuw curriculum?

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 03-06-2014 Gewijzigd op 02-11-2016
Het curriculum moet systematisch vernieuwd worden. Dit adviseerde de Onderwijsraad op 19 mei aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW). Een permanent college moet zorgen voor een eigentijds onderwijsprogramma dat aansluit bij de vraag naar vakkennis op de arbeidsmarkt en het belang van 21ste-eeuwse vaardigheden.

Leerlingen en studenten moeten kunnen functioneren in een samenleving die hoge eisen stelt. De Onderwijsraad stelt daarom dat de ontwikkeling van hedendaagse vaardigheden, zoals ict-geletterdheid, kritisch denken en creativiteit, hard nodig is. Dit is zowel een taak van de scholen als van de overheid. In samenspraak moeten zij het curriculum vernieuwen en aanpassen aan de maatschappij, nu en in de toekomst.

Het begint volgens de Onderwijsraad allemaal met de leraren, schoolleiders en besturen. Door feedback vanuit de onderwijspraktijk weet de overheid namelijk waar ze aan toe is. Vraag maar aan de Schotten en Finnen. De dialoog die de overheid in deze landen voert met scholen, ouders en bedrijven bevordert een goed curriculum en leidt tot meer draagvlak. Ook is de uitwisseling van kennis en ervaringen belangrijk. Niet alleen in de lerarenkamer, maar ook in 'kennisgemeenschappen'. In samenwerking met lerarenopleidingen, pedagogische centra, de SLO, hogescholen en universiteiten hebben leraren de mogelijkheden om hun kennis en vaardigheden uit te breiden.

Door zelf visiedocumenten op te stellen hebben schoolleiders en besturen een beeld van het toekomstige onderwijs. Waar moeten we heen met de leerlingen? Wat moeten ze kennen en kunnen? En waarom? Daarbij is evaluatie een belangrijk instrument: het brengt de resultaten van curriculumvernieuwingen in kaart en helpt om het onderwijs up-to-date te houden.

Doordat de overheid bepaalt welke vakken in het verplichte curriculum komen, heeft de overheid een verantwoordelijkheid om de samenhang binnen het onderwijsprogramma te behouden. De Onderwijsraad adviseert daarom de aanstelling van een permanent college dat daarop toezicht houdt en representatief is voor de maatschappij: het weerspiegelt het brede maatschappelijke belang. Niet alleen mensen uit de onderwijssector of bedrijfsleven, maar ook deskundigen op het gebied van kunst en cultuur. Door het monitoren van maatschappelijke ontwikkelingen adviseert het college de minister periodiek over de aanpassingen in het curriculum.

Lees hier het advies van de Onderwijsraad. Eerder verscheen een reactie van Jo Kloprogge op www.didactiefonline.nl.

Tekst Nick van Schaik.

Gepubliceerd op 3 juni 2014.

Click here to revoke the Cookie consent