Nieuws

Passend onderwijs: de feiten (én de fabels)

Tekst Paulien de Jong
Gepubliceerd op 07-07-2014 Gewijzigd op 16-06-2017
Beeld Human Touch Photography
'In augustus bestormen busladingen probleemkinderen de school.' 'Ouders worden de baas.' Over passend onderwijs doet menig spookverhaal de ronde. Dominique van der Elst, programmamanager passend onderwijs bij het ministerie van OCW, neemt de fabels én de feiten onder de loep.  

Per 1 augustus 2014 komen busladingen probleemkinderen de school bestormen
Fabel 'Ik herinner me een cartoon van pakweg twee jaar geleden waarin een kwijlend, bedlegerig kind de klas in wordt gereden. Dat is klinkklare onzin. Wat het wél is: Goed onderwijs dat rekening houdt met de mogelijkheden van leerlingen. Om knelpunten te voorkomen kun je zaken, vakken, situaties eromheen aanpassen.'

Dominique van der ElstHet speciaal onderwijs wordt opgeheven
Fabel 'Een foutief bericht van het NOS Journaal in 2006. Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan voor kinderen die het nodig hebben. Het budget blijft hetzelfde voor de ruim 70.000 plaatsen in het speciaal onderwijs en bijna 41.000 rugzakken in het reguliere onderwijs. Er is meer ruimte om de middelen in te zetten, passend bij de situatie, dus meer maatwerk. Ook is het zo dat als er minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan, er in een regio meer geld is voor ondersteuning op de reguliere scholen.'

Het rugzakje vervalt per direct
Feit 'De leerlinggebonden financiering vervalt. Veel samenwerkingsverbanden, scholen en ouders geven aan dat ze het rugzakje in het kader van de continuïteit voor de meeste leerlingen het komende jaar nog voortzetten. Daarna is het afhankelijk van de afspraken in het samenwerkingsverband hoe de toewijzing van extra ondersteuning op school plaatsvindt, en uiteraard van de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.'

Er komt wéér iets bij
Voornamelijk Fabel Passend onderwijs is geen extra taak voor docenten. Het is geven van goed onderwijs zodat zo veel mogelijk kinderen een kans krijgen op een reguliere school. Hiervoor is een regionaal budget beschikbaar, waarmee meer ruimte ontstaat om creatieve oplossingen te bedenken met elkaar, zoals het aanbieden van structuurklassen of diploma-trajecten. Maar ook om docenten beter toe te rusten.'

Passend Onderwijs is geen bezuiniging
Feit 'Bij indiening van de wet, in 2011, zat er inderdaad een bezuiniging op van 300 miljoen. Die eis is er helemaal afgegaan. Datzelfde geldt voor de bezuiniging van 50 miljoen bij de inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs. Maar de negatieve boodschap blijft hangen. Het totale budget voor passend onderwijs blijft gelijk. Wel wordt het geld anders verdeeld, op basis van het totaal aantal leerlingen in de regio. Hierdoor krijgt elk samenwerkingsverband in verhouding evenveel geld. Door deze verevening (2015-2020) gaan sommige samenwerkingsverbanden er op achteruit en andere er op vooruit.'

Er komt geen plaatsingsplicht
Feit
'Scholen hebben straks niet de plicht om elke leerling die wordt aangemeld te plaatsen. Wel krijgen de schoolbesturen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband.'

De regionale expertisecentra worden opgeheven
Feit 'Regionale expertisecentra zijn samenwerkingsverbanden van het speciaal onderwijs. Deze worden opgeheven. De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs vormen samen met de reguliere scholen in een regio een samenwerkingsverband passend onderwijs.'

 

 
Cijfers

• In 2012 kregen 111.356 leerlingen een vorm van zware ondersteuning.

• Dat is 4,33% van het totaal aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

• In 2003 waren dat nog 64.928 leerlingen (bijna 54.000 in het (v)so en 11.000 met een rugzak: 2,52%).


Tekst: Paulien de Jong

Beeld: BUREAUBAS

Dit artikel is verschenen in de Didactief-special 'Klaar voor passend onderwijs' (Mei 2014). Deze special is gemaakt in opdracht van en met een financiële bijdrage van het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad.

 

 

 

Click here to revoke the Cookie consent