Onderzoek

Meer taal leren in dezelfde tijd

Tekst Marijke van Vijfeijken & Tamara van Schilt-Mo
Gepubliceerd op 12-06-2012 Gewijzigd op 10-01-2018
Het IVA deed onderzoek naar de effecten van taal- en leesverbetertrajecten op basisscholen. Tijdens de ORD presenteren onderzoekers hun conclusie: in dezelfde tijd leren leerlingen meer.

Gedurende drie jaar zijn tien basisscholen gevolgd die meededen aan de taal- en leesverbetertrajecten van de PO-raad en OCW. De trajecten blijken op de meeste onderzochte basisscholen succesvol. Leerkrachten hebben hun klassenmanagementvaardigheden verbeterd en zetten groepsplannen in. Daardoor is er meer effectieve leertijd voor taal en lezen. Dat vergde wel een cultuurverandering. Deze stuitte in eerste instantie bij sommige leerkrachten op verzet. Maar toen ze merkten dat leerlingen beter gingen presteren, motiveerde dat tot meer opbrengstgericht werken. Leerkrachten en directeuren erkennen inmiddels de relatie tussen leerlingresultaten en leerkrachthandelen. Er kunnen nog wel dingen beter. Leerlingresultaten en onderwijsverbetering worden nog te weinig gezien als een teamverantwoordelijkheid. Dat vraagt ook om professionalisering van alle teamleden. Tot nu toe hebben vooral de intern begeleiders en de schoolleiders zich verder bekwaamd in het analyseren en interpreteren van leerlingresultaten. Het wordt tijd dat de leerkrachten zelf deze vaardigheden meer gaan beheersen. Volgens de leerkrachten gingen de resultaten van leerlingen door de verbeterprojecten vooruit. Dat wordt bevestigd door de monitor van de Inspectie van het Onderwijs. Hieruit blijkt dat de totaalscore van de deelnemende scholen op de Cito-eindtoets 2010/2011 gestegen is vergeleken bij 2008/2009. Deze stijging is iets groter dan die bij andere scholen. Onder deelnemers is gezien de lagere startwaarde ook meer verbetering mogelijk. Dit schooljaar daalde bovendien het percentage taalzwakke scholen vergeleken met 2008/2009. Deelnemers aan de trajecten verbeteren in een aantal leerjaren de tussentoetsresultaten voor begrijpend lezen. 

Tamara van Schilt-Mol en Marijke van Vijfeijken, mmv Mireille Jans. Taal- en leesverbetertrajecten in het basisonderwijs: De opbrengsten van 3 jaar werken aan taal en lezen. IVA Tilburg 2011.
Inspectie van het Onderwijs, Monitor verbetertrajecten Taal en Rekenen, 2008/2009, 2009/2010 en 2010/2011. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs, 2011.

Dit artikel verscheen in Didactief, juni 2012. 

Click here to revoke the Cookie consent