Nieuws

In 2019 meer geschillen PO

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 25-05-2020 Gewijzigd op 25-05-2020
De Geschillencommissie passend onderwijs behandelde in 2019 aanzienlijk meer geschillen dan in 2018. Ruim 70% daarvan ging over verwijdering. Toelating is een minder groot probleem.

Ouders van leerlingen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een klacht indienen tegen een schoolbestuur over:

  • (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;

  • de verwijdering van leerlingen;

  • de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 

Geschillen

In 2019 ontving de GPO 101 verzoekschriften, tegenover 71 in 2018. Neemt het aantal problemen toe in passend onderwijs of weten ouders de geschillencommissie beter te vinden? De voorzitter denkt het laatste. Niet alle geschillen leiden tot een hoorzitting: in 39 gevallen hadden school en ouders al een oplossing gevonden voor het probleem, voordat het tot behandeling van de zaak kwam.

Zo'n 70% van de wel behandelde geschillen ging over situaties waarbij het kind van school moest, ongeveer evenredig verdeeld over basis- en middelbaar onderwijs (40 en 37 zaken), en 9 in het speciaal onderwijs. Reden was soms dat de leerling onveiligheid of ontwrichting veroorzaakte, door explosieve agressiviteit, of door een mes of wiet op zak te hebben. Ouders verweten de school vaak onvoldoende begeleiding in de ondersteuningsbehoefte van hun kind en wezen op het belang van een onbelemmerd vervolg van de schoolcarrière. De school op haar beurt wees er veelal op dat de geboden begeleiding zijn grenzen had bereikt, waardoor de leerling steeds meer achterblijft bij zijn of haar leeftijdsgenoten. In meer dan de helft van de gevallen (een kleine 60%) besliste de GPO desalniettemin dat de school onvoldoende aan de zorgplicht voldeed.

Een deel van de verwijderingszaken draait om situaties waarin de scholen aangeven handelingsverlegen te zijn: de school zegt het kind geen goede ondersteuning te kunnen bieden, er is geen passend onderwijs mogelijk. In sommige gevallen wordt het kind dan verwijderd, in andere gevallen worden maatregelen bedacht die ‘goed genoeg’ moeten zijn. Ouders voelen zich vervolgens onder druk gezet om oplossingen te accepteren waar zij niet achter staan. In september 2019 opende Oudervereniging Balans een meldpunt voor ouders die naar eigen zeggen te maken krijgen met onterechte drang- en dwangmaatregelen. Dit schooljaar zijn al negentig meldingen gedaan. In de zaken die tot een hoorzitting bij de GPO leidden, werden de ouders overwegend in het gelijk gesteld.

 

Advies of bindend oordeel

Scholen volgen de adviezen van de GPO meestal op, al zijn ze niet bindend. Ze moeten hun weigering wel motiveren. Minister Slob wil de GPO in de toekomst een ‘structureel’ karakter geven en haar oordeel wettelijk bindend maken. Tegen dat laatste maakt de GPO bezwaar omdat, naar zij stelt, ‘afgezet tegen de brede complexiteit van de geschillen’ het vinden én accepteren van creatieve, veilige oplossingen ‘zich niet even juridisch (laat) afdwingen’. Bovendien is de GPO bang dat ouders dan minder vaak hulp zullen zoeken als er een geschil is.
 

Jaarverslag 2019 van de Geschillencommissie passend onderwijs.

Verder lezen

1 Passend onderwijs

Click here to revoke the Cookie consent