Onderzoek

In de pijplijn juli 2017

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 24-07-2017 Gewijzigd op 24-07-2017
Didactief houdt je op de hoogte van nieuwe onderzoeksprojecten op het gebied van onderwijs. Deze maand: kansengelijkheid, laaggeletterdheid en de slagkracht van schoolbesturen in het po.

Kansengelijkheid

OCW heeft een actieplan opgesteld voor het bevorderen van gelijke kansen. Om de effectiviteit van maatregelen te bepalen is het NRO-project Monitoring en evaluatie van maatregelen gelijke onderwijskansen 2017-2021 gestart. De onderzoekers nemen de volgende maatregelen onder de loep: doorstroomprogramma’s po-vo, vmbo-havo en vmbo-mbo, verbeteren doorstroom mbo-hbo en het vrijroosteren van docenten voor coaching en begeleiding.

Onderzoeksleiders: Maarten Wolbers (KBA Nijmegen), Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut), Ton Klein (Oberon) en Arjan Heijma (SEO Economisch Onderzoek).

Laaggeletterdheid

In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal en rekenen. Het Welten-instituut doet binnen het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ en met subsidie van NRO een tweejarig onderzoek dat een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van dat aantal. De onderzoekers besteden expliciet aandacht aan de invloed van emoties als angst en schaamte op beslissingen om te participeren in een cursus en leesprestaties. Naast een behoefteanalyse en de ontwikkeling van een interventie om lees- en rekengerelateerde negatieve emoties te verminderen, wordt onderzocht hoe het leesniveau van laaggeletterden te meten valt met eye tracking. Het expertisecentrum beroepsonderwijs ecbo doet parallel hieraan een literatuurstudie naar geslaagde interventies en beschikbare meetinstrumenten.  

Projectleiders Saskia Brand-Gruwel, Paula Gouw en Halszka Jarodzka. Meer informatie Saskia.Brand-Gruwel@ou.nl

Schoolbesturen

Hoe kunnen besturen in het basisonderwijs hun scholen aansturen? Dat onderzoekt het GION met steun van NRO bij schoolbesturen die te maken hebben met demografische krimp. Want juist dan moeten besturen ingrijpende beslissingen nemen en is een goede aansturing belangrijk. Ze moeten de onderwijskwaliteit waarborgen op soms zeer kleine scholen, terwijl hun financiën afnemen. Welke informatie gebruiken besturen om tot beslissingen te komen en met welke mensen, intern en extern, ze overleggen. De onderzoekers maken voor zestien besturen leerwinstanalyses, terwijl een tweede groep van twaalf besturen mee gaat doen aan een beleidssimulatie over het thema krimp.

Meer informatie: Gerry Reezigt (GION), g.j.reezigt@rug.nl